NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 04-12-2021
03-12-2021 0-7 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7
02-12-2021 8-7 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 7
01-12-2021 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1
30-11-2021 3-8 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8
29-11-2021 6-6 TRƯỢT
28-11-2021 8-8 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
27-11-2021 0-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
26-11-2021 1-0 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0
25-11-2021 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
24-11-2021 5-6 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 6
23-11-2021 6-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
22-11-2021 8-1 TRƯỢT
21-11-2021 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
20-11-2021 4-4 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 4
19-11-2021 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1
18-11-2021 6-0 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0