NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 04-12-2021
03-12-2021 07 | 81 TRÚNG ĐỀ: 07 | TRÚNG BT: 81X2
02-12-2021 87 | 15 TRÚNG ĐỀ: 87X2 | TRÚNG BT: 15
01-12-2021 12 | 92 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG BT: 92
30-11-2021 38 | 38 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRÚNG BT: 38X2
29-11-2021 87 | 60 TRÚNG ĐỀ: 87X2 | TRÚNG BT: 60
28-11-2021 87 | 82 TRƯỢT | TRÚNG BT: 82
27-11-2021 24 | 09 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRÚNG BT: 09
26-11-2021 10 | 32 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG BT: 32
25-11-2021 13 | 36 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 36X2
24-11-2021 46 | 91 TRƯỢT | TRƯỢT
23-11-2021 70 | 74 TRƯỢT | TRÚNG BT: 74
22-11-2021 93 | 61 TRÚNG ĐỀ: 93X3 | TRÚNG BT: 61
21-11-2021 79 | 79 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 79
20-11-2021 43 | 44 TRÚNG LÔ: 43 | TRÚNG BT: 44
19-11-2021 12 | 05 TRÚNG ĐỀ: 12X2 | TRÚNG BT: 05
18-11-2021 60 | 10 TRÚNG ĐỀ: 60X2 | TRÚNG BT: 10