NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 04-12-2021
03-12-2021 607 TRƯỢT
02-12-2021 587 TRÚNG SVIP 3C: 587
01-12-2021 712 TRÚNG SVIP 3C: 712
30-11-2021 738 TRÚNG SVIP 3C: 738
29-11-2021 087 TRÚNG SVIP 3C: 087
28-11-2021 988 TRÚNG SVIP 3C: 988
27-11-2021 824 TRÚNG SVIP 3C: 824
26-11-2021 710 TRƯỢT
25-11-2021 313 TRÚNG SVIP 3C: 313
24-11-2021 856 TRÚNG SVIP 3C: 856
23-11-2021 880 TRÚNG SVIP 3C: 880
22-11-2021 593 TRÚNG SVIP 3C: 593
21-11-2021 579 TRÚNG SVIP 3C: 579
20-11-2021 344 TRÚNG SVIP 3C: 344
19-11-2021 812 TRƯỢT
18-11-2021 960 TRÚNG SVIP 3C: 960