NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 04-12-2021
03-12-2021 25 TRÚNG SVIP BT: 25
02-12-2021 92 TRÚNG SVIP BT: 92
01-12-2021 76 TRÚNG SVIP BT: 76
30-11-2021 75 TRÚNG SVIP BT: 75
29-11-2021 63 TRÚNG SVIP BT: 63X2
28-11-2021 00 TRÚNG SVIP BT: 00
27-11-2021 18 TRÚNG SVIP BT: 18
26-11-2021 64 TRÚNG SVIP BT: 64X2
25-11-2021 15 TRÚNG SVIP BT: 15
24-11-2021 55 TRÚNG SVIP BT: 55
23-11-2021 54 TRÚNG SVIP BT: 54
22-11-2021 01 TRÚNG SVIP BT: 01X2
21-11-2021 10 TRÚNG SVIP BT: 10X3
20-11-2021 96 TRÚNG SVIP BT: 96
19-11-2021 82 TRÚNG SVIP BT: 82X2
18-11-2021 82 TRÚNG SVIP BT: 82