NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 04-12-2021
03-12-2021 16 TRƯỢT
02-12-2021 87 TRÚNG SVIP ĐỀ: 87X2
01-12-2021 12 TRÚNG SVIP ĐỀ: 12
30-11-2021 38 TRÚNG SVIP ĐỀ: 38X2
29-11-2021 86 TRƯỢT
28-11-2021 88 TRÚNG SVIP ĐỀ: 88X2
27-11-2021 25 TRÚNG LÔ: 25
26-11-2021 10 TRÚNG SVIP ĐỀ: 10
25-11-2021 22 TRƯỢT
24-11-2021 56 TRÚNG SVIP ĐỀ: 56
23-11-2021 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80X2
22-11-2021 94 TRƯỢT
21-11-2021 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
20-11-2021 44 TRÚNG SVIP ĐỀ: 44
19-11-2021 12 TRÚNG SVIP ĐỀ: 12X2
18-11-2021 70 TRƯỢT